תקנון האתר

תקנון האתר – תנאי השימוש באתר של אגודת צער בעלי חיים בישראל – ע"ר מס' 580000156 (להלן – "אגודת צער בעלי חיים בישראל" ו/או "אגודת צער בעלי חיים" ו/או "האגודה" ו/או "העמותה")

כללי
ברוכים הבאים לאתר של אגודת צער בעלי חיים בישראל! אגודת צער בעלי חיים בישראל הינה עמותה רשומה, ללא כוונות רווח (מלכ"ר), המנוהלת על ידי ועד מתנדבים. האגודה נוסדה בשנת 1927, והינה הארגון הוותיק ביותר בארץ בתחום רווחת בעלי החיים וזכויותיהם. מטרתה העיקרית הינה מניעת צער וסבל מבעלי חיים. בין היתר מחלצת האגודה וקולטת בעלי חיים נטושים לבית המחסה שלה, משקמת אותם ומוצאת להם בתים מאמצים, מפעילה מרפאה וטרינרית, המבצעת בין היתר עיקורים וסירוסים לכלבים ולחתולים, מפעילה מחלקה לחינוך להומאניות המעבירה פעילויות חינוכיות לקבוצות מכל הגילים ומכל המגזרים, ופועלת על מנת לקדם את אכיפת חוק צער בעלי חיים, ולמנוע מקרים של הזנחה והתעללות.

אתר זה, של אגודת צער בעלי חיים בישראל, מופעל למען קידום מטרות אלה ונועד בין היתר על מנת לספק מידע בנושאי פעילות האגודה גם ברשת האינטרנט וגם על מנת לאפשר מתן תרומות לאגודת צער בעלי חיים בישראל באופן מקוון.

השימוש באתר של אגודת צער בעלי חיים בישראל הינו בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן, והשימוש על ידך באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש במלואם. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש הנך נדרש להימנע מלעשות כל שימוש באתר, לא לגלוש בו ולא להשתמש בשירותיו.

האתר נועד לשימוש אישי בלבד, בעצם השימוש באתר, הנך מצהיר ומתחייב כי השימוש שנעשה על ידך באתר הינו שימוש אישי בלבד וכי הנך בגיר מעל גיל 18 ומעלה. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחסים לשני המינים.

תנאי השימוש כוללים גם את מדיניות הפרטיות באתר בנושא איסוף המידע באמצעות גלישה באתר, ומידע שנמסר על ידך במישרין והשימוש במידע זה.

אגודת צער בעלי חיים רשאית לשנות ולעדכן את תנאי השימוש באתר בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולפיכך בכל ביקור באתר ייתכן כי יחול שינוי בתנאי השימוש ועליך לקרוא את תנאי השימוש בכל פעם טרם עשיית שימוש (חוזר) באתר.

בכל מקום בו כתוב אגודת צער בעלי חיים כאילו נכתב גם לרבות חברי העמותה, נושאי משרה, מנהלים, עובדים, מתנדבים, ספקים רלוונטיים של האגודה וכל הפועל מטעמה.

כל מעשה ו/או מחדל לטובת משתמש בניגוד לאמור בתקנון, הינו לפנים משורת הדין בלבד ולא ישמש או יחשב כוויתור של האגודה על האמור בתקנון זה ו/או יחייבה לנהוג כך בעתיד.

בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר או עוסקת בתנאי השימוש בו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד והסמכות המקומית הבלעדית תהיה לבתי המשפט בתל אביב יפו בלבד.

אגודת צער בעלי חיים בישראל עשויה לבצע שינויים באתר (כולל במבנה האתר, בעיצוב או במראה), בתכנים ובשירותים בו, בהיקף ובזמינות של שירותים הניתנים בו, לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים, להוסיף ולהפסיק שירותים, ולשנות כל היבט אחר הכרוך באתר בכל עת, ללא הודעה מראש, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לא תהיה לך כל טענה כלפי אגודת צער בעלי חיים בישראל בגין ביצוע שינויים באתר כאמור לעיל ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. חלק מהשירותים הניתנים באתר מתבצעים באמצעות צדדים שלישיים ואתה מתחייב לפעול על פי תנאי השימוש והרישיונות שלהם ולאגודה לא תהיה כל אחריות בכל הנוגע לכך.

חל איסור להשתמש באתר ובתכנים בו לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בהתאם לתנאי השימוש של האתר. אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר בכל אמצעי שהוא. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהו באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על ידי אגודת צער בעלי חיים בישראל.

אינך רשאי להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר. אינך רשאי להעלות כל חומר שעלול לגרום לנזק ועליך להשתמש באתר בהתאם לתנאי השימוש בלבד ובכפוף להוראות ולהנחיות שימסרו מעת לעת באתר.

אגודת צער בעלי חיים רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, לחסום את הגישה שלך לאתר ולמנוע ממך כל פעילות בו עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת ולא תהיה לך כל טענה או דרישה כנגד אגודת צער בעלי חיים במקרה שכזה.

במקרה של מחלוקת ו/או חילוקי דעות בין אגודת צער בעלי חיים והמשתמש, הנתונים הרשומים בבסיס הנתונים בשרתים יהוו ראיה חלוטה לצורך הכרעה במחלוקת והם יהוו ראיה חלוטה בכל הליך משפטי בין הצדדים.

שימוש בשירותים והעלאת תכנים
השימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר עשוי להיות כפוף לרישום ולמסירת פרטים, כפי שיפורט במסגרת אותם שירותים. יודגש כי לא מוטלת עליך חובה למסור כל פרטים, אולם ככל שתבחר שלא למסור את הפרטים הנדרשים לא נוכל לאפשר לך להשתתף בפעילות או לקבל שירותים הדורשים רישום.

בעת מסירת הפרטים אינך רשאי לספק כל פרט שאינו מדויק (לרבות שם שגוי, כתובת דוא"ל שאינה קיימת או שאינה שלך, מספר כרטיס אשראי שאינו שלך ואין לך הרשאה כדין לעשות בו שימוש וכיוב') ואינך רשאי להתחזות לאדם או לגוף אחר, או להטעות בדרך אחרת בדבר זהותך ופרטייך.

אגודת צער בעלי חיים רשאית למנוע ממך גישה לשירותים, לחסום אותך או לפעול בכל דרך אחרת ביחס לשירותים הטעונים הרשמה באתר, אם לא תעמוד בתנאי מתנאי השימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

במידה ויועלו על ידך תכנים לאתר, באחריותך להקפיד על כך שהתכנים או פרסומם לא עומד בניגוד להוראות הדין או מפר אותם, ובין היתר הנך מתחייב בזאת כי לא תעלה לאתר תכנים או לינקים לתכנים: שקריים, מטעים או מסולפים; תכנים המוגנים באמצעות חוקי קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים, תכנים המהווים לשון הרע על אדם, פוגעים בפרטיותו או בשמו הטוב; מפרים זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות, פוגעים בזכויות חוזיות; מהווים השמצה, גידופים, שפה בוטה, הטרדה, מעקב, איום או כל הפרה אחרת של הזכויות החוקיות של אנשים אחרים או פגיעה בהן; פרטים אישיים של משתמשים אחרים לרבות סיסמאות או שמות משתמשים; דברי תועבה; פרסום של כל חומר או מידע לא-ראוי, גס, בוטה, מטריד מינית, מעליב, משמיץ, מגונה או לא חוקי או שעלול לפגוע ברגשות הציבור; פרסום כל חומר או מידע אשר מעודד אפליה, גזענות, שנאה או אלימות, כנגד אדם אחד או קבוצה אחת לרבות על בסיס גזע, דת, מין, נטייה מינית, עדה, או אומה; תכנים שעלולים להטעות; תכנים העשויים לפגוע בסמלי מדינה, אתריה ההיסטוריים ומורשתה; תכנים שהם בגדר דבר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או עלול לגרור אחריות משפטית; חומרים פורנוגראפיים או בעלי אופי מיני; תכנים העלולים להגביל אחרים או למנוע מהם את השימוש באתר; תכנים העלולים לפגוע בתפקוד המחשב של אדם אחר או ברכושו של אדם אחר, לרבות קבצים המכילים וירוסים, תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב, ולרבות כל חומר מחשב העלול לשמש לביצוע עבירות מחשב כמוגדר בחוק המחשבים, התשנ"א – 1995; תכנים המנוגדים לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלולים לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האתר בפרט, ומשתמשי האינטרנט בכלל, וכן לא להעלות כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.

אינך רשאי להעלות לאתר תוכן שיש בו, או בחלקו, באופן גלוי או סמוי, פרסום או הצעה למכור או לקנות מוצרים או שירותים כלשהם, או להציע הצעות עבודה, במישרין או בעקיפין (למשל על ידי הכנסת קישור לתכנים אלו).

עצם העלאת תוכן על ידך לאתר מהווה התחייבות והצהרה מצדך על כך שהתוכן אותו העלית עומד בכל תנאי השימוש וכי התוכן שהועלה על ידך אינו סודי או חסוי ואין בו כדי לפגוע בצדדים שלישיים או להפר כל דין.

ככל שתעלה לאתר תכנים, תמונות, סרטונים, ציורים, חומרים כתובים, וכד' הנך מצהיר ומתחייב כי הם בבעלותך הבלעדית וכי מלוא הזכויות בהם שלך, וככל שלא, שקיבלת הרשאה מפורשת מצד שלישי המחזיק בזכויות לעשות בהם שימוש באתר באופן בו נעשה בהם שימוש. ככל שתעלה כל טענה או דרישה בקשר להעלאת התכנים על ידי צד שלישי כלשהו אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל טענה או דרישה כאמור ותפצה ו/או תשפה את אגודת צער בעלי חיים בישראל. בהעלאת התכנים (לרבות תמונות, סרטונים, חומרים כתובים, ציורים וכד'), אתה נותן לאגודת צער בעלי חיים בישראל ולמי מטעמה רישיון חינם, בלתי מוגבל בזמן, להשתמש ביצירה בכל מדיה, בכל דרך, לרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לשדר, להציג לציבור, לבצע בציבור, לעבד, לערוך, לשנות, לתרגם ולהשתמש בה בכל דרך נוספת, בכל אמצעי ובאופן בלתי חוזר ובכלל זה גם במקרה שאגודת צער בעלי חיים בישראל או צד שלישי כלשהו יפיקו הכנסה בגין השימוש.

אגודת צער בעלי חיים אינה נושאת באחריות או בחבות לכל הפרת זכויות של גורם אחר עקב פרסום באתר האגודה, כולל זכויות קניין רוחני ככל שאלה לא הועלו על ידה.

הנך מתחייב לשפות את אגודת צער בעלי חיים בגין כל טענה לנזק, תביעה או דרישה שתוגש נגדה, בקשר לכל תוכן שהוא שהועלה על ידיך לאתר ופניות שנשלחו על ידך במסגרת האתר.

לאגודת צער בעלי חיים אין כל מחויבות לפקח על האתר, על קהל המשתמשים שלו ועל התוכן המועלה לאתר על ידי המשתמשים בו, ככל ומועלה. עם זאת, אגודת צער בעלי חיים שומרת לעצמה את הזכות לעיין בחומר המתפרסם ולהסיר או למנוע מראש העלאת כל תוכן מכל סוג שהוא לפי שיקול דעתה הבלעדי. ביצוע פעולות ממין זה לא ייצור התחייבות או אחריות מצד האגודה בקשר לפיקוח על תכנים או בנשיאה באחריות לתכנים המועלים לאתר, או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או מהשימוש בהם. אחריות זו מוטלת על המשתמש שמסרם לפרסום בלבד.

הגבלת אחריות
אגודת צער בעלי חיים משתדלת להבטיח כי המידע באתר יהיה שלם ומדויק, אולם אינה יכולה להבטיח כי המידע הכלול בו תמיד יהיה שלם, מדויק ועדכני. לפיכך, המידע והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (as is) ו"ככל שיהיו זמינים" (as available) ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אגודת צער בעלי חיים בגין השימוש בשירותים והמידע, לרבות בגין תוכנם, צורתם, טיבם, תועלתם, נזקיהם (ככל שיהיו), מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך, או למטרותיך. אגודת צער בעלי חיים אינה מבטיחה כי האתר יתאים לצרכיך וכי המידע אינו מפר זכויות קניין רוחני כלשהן. השימוש בשירותים ובמידע יהיה תמיד באחריותך הבלעדית והמלאה. ידוע לך שייתכנו ליקויים, טעויות או אי דיוקים במידע ובשירותים או בדרך העברתם, וכי העמותה או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכך. העמותה או מי מטעמה אינם מתחייבים שהשירותים לא יופרעו, שיינתנו כסדרם או בלא הפסקות ובלא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בין בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, ברשת האינטרנט, בעמותה או אצל מי מספקיה.

העמותה או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת, באמצעותו מופעל האתר, יהיה נקי מווירוסים או מכל דבר אחר העלול לפגוע במחשב האישי או הטלפון הנייד שלך או של צד שלישי כלשהו ובמידע שבו.

מאחר שההתחברות לאתר נעשית באמצעות רשת האינטרנט, יתכן שמידע שתפרסם או תעלה לאתר (ככל שתהיה לך אפשרות לעשות כן) יגיע לידי צדדים שלישיים.

אגודת צער בעלי חיים בישראל אינה בודקת את המידע והתכנים שעוברים ברשת, למעט למטרות הגנה על הרשת שלה. לכן, באחריותך לנקוט באמצעי אבטחה הולמים (נגד וירוסים, חדירה למחשב, וכו').

אגודת צער בעלי חיים לא תשא בכל אחריות כלפי משתמשי האתר בגין מקרה פריצה למסד הנתונים של האתר לרבות ספקי משנה, גניבת מידע או נתונים משרתיהם, שימוש במידע או בנתונים המצויים באתר בידי גורמים עוינים ו/או בלתי מורשים ולרבות עשיית שימוש במידע הקשור לגולשי האתר ולפרטיהם האישיים.

התכנים המתפרסמים באתר (בין בכתבות, במאמרים, בתגובות, בלוג, בפורומים, בקבוצות דיון ובפרסומים אחרים כלשהם) אינם מהווים ייעוץ אישי (לרבות לא משפטי, רפואי, התנהגותי וכיוב') אלא מהווים מידע כללי בלבד. לקבלת ייעוץ אישי לך או לבעל החיים בו אתה מטפל יש לפנות לאיש מקצוע מתאים (עורך דין, וטרינר, מאלף, יועץ התנהגותי וכדומה) אשר יספק לך ו/או לבעל החיים ייעוץ מותאם אישית על בסיס נתונים ופרטים אישיים.

אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו באתר, או לפעול על פיהם, או הנך שוקל לבצע פעולות כלשהן על סמך התכנים, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה. למען הסר ספק אין בפרסום תכנים באתר משום המלצה וכל החלטה בדבר השימוש בתכנים ובמידע כאמור שתמצא באתר העמותה, תיעשה על אחריותך האישית בלבד.

על אף שנעשה מאמץ רב לרכז ולעבד את התכנים באתר, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות סופר ואחרות. במידה והנך מבצע שימוש בתכנים אלה, עליך לבדוק אותם ולאמת אותם. אגודת צער בעלי חיים לא תשא באחריות כלשהי לתוכן המידע באתר, לטעויות בו, או לכל תוצאה שתנבע משימוש בו.

לעמותה ולמפעילי האתר או למי מטעמם לא תהיה אחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, לרבות ומבלי לגרוע: נזקים תוצאתיים, אובדן רווחים, אובדן נתונים וכיוצא באלה, אשר ייגרמו לך או למי מטעמך כתוצאה משימוש או מהסתמכות על האתר, השירותים, התכנים או המידע בו. אם נתקלת במידע שאינו תואם את הכתוב באתר או מפר את הכוונות המוצהרות כאן, נבקש כי תעדכן אותנו מיידית למייל office@spca.co.il, על מנת שנוכל לפעול לתיקונו או להסרתו, אם וככל שנדרש.

אגודת צער בעלי חיים אינה מחויבת לספק תמיכה טכנית כלשהי ביחס לשימוש באתר. האגודה תעשה מאמץ לסייע בפתרון בעיות טכניות הקשורות עם השימוש באתר על פי פניות שתתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני office@spca.co.il בלבד ו/או באמצעות דרכי התקשרות אחרות כפי שתפורסמנה מעת לעת באתר.

כל משתמש באתר מתחייב לשפות את אגודת צער בעלי חיים בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או עקב שימוש באתר שלא בהתאם לאמור בתקנון זה.

פרסומות
האתר עשוי לכלול מידע מסחרי הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. פרסום מידע מסחרי או פרסומי אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן הפרסומים או אמיתותם. האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים.

כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בין הרוכש ובין המפרסם הנוגע בדבר. הנהלת האתר לא תהיה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תשא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו בפרסומות ובמודעות.

זכויות
מלוא הזכויות (לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני) באתר, בשירותים ובתכנים באתר (לרבות טקסטים, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, עיצוב, יישומי תוכנה, יישומים, קוד מחשב, גרפים, שם וסימני מסחר סרטונים ותמונות וכיוב') שייכות לאגודת צער בעלי חיים ו/או לבעלי הזכויות בהם בהתאם להרשאות שניתנו לאגודת צער בעלי חיים. אנו מאפשרים שימוש פרטי בטקסט, תמונות, סרטונים וכיוב' מהאתר בכפוף למתן קרדיט אולם אוסרים על כל שימוש בו במסגרת אתרים אחרים או שימוש מסחרי. בכל שימוש בטקסט, בתמונות ובסרטונים מהאתר עליך לתת קרדיט לאגודת צער בעלי חיים בישראל תוך ציון שם האגודה ולעשות שימוש בחומרים ללא כל שינויים.

באתר עשויים להימצא תכנים המתפרסמים על-פי הסכם בין אגודת צער בעלי חיים לבין צד שלישי, זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי ואין להשתמש בהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם.

אין באמור לעיל להטיל על העמותה אחריות כלשהי למידע שפורסם על ידי צדדים שלישיים ויש בו משום הפרת זכויות קניין רוחני כלשהן או בנוגע למצגים שהוצגו בפניה על ידי צדדים שלישיים בנוגע לזכויותיהם הקנייניות במידע כלשהו המוצג באתר.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר, במידה ויש, הנם קניינם של מפרסמים אלה בלבד.

קישורים ומידע מטעם צדדים שלישיים
האתר עשוי להכיל בתוכו קישורים (hyperlink) אל מקורות מידע ותכנים אחרים המצויים על אתרים ברשת האינטרנט, החיצוניים לאתר. העמותה אינה שולטת או מפקחת על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים ואינה ערבה לתוכנם, לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לאופן בו ינהגו בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר. הביקור באתרים אלו הוא על אחריותך בלבד. העמותה אינה מתחייבת כי הקישוריות תהנה עדכניות או תקינות וכי תובלנה לאתר כלשהו פעיל.

מסירת פרטי הרשמה באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר אינה כפופה למדיניות הפרטיות של אגודת צער בעלי חיים אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין.

יצירת קישור לאתר האגודה

יצירת קישורים (links) לאתר האגודה מותרת גם ללא פנייה מראש לעמותה. על אף האמור לעיל, העמותה לא מסכימה ליצירת קישורים כאמור, אם מתקיים תנאי מהתנאים הבאים: הקישור יוצר מצג שווא או הטעייה ביחס לאתר, לשירותים, למידע או לעמותה, לרבות לגבי יחסי המקשר עם העמותה כגון יחסי מימון, שותפות או חסות; הקישור פוגע במוניטין של העמותה, של האתר, או של המידע או השירותים שמספקת העמותה או מהווה לשון הרע. יוצר קישור כאמור יסכים להסירו לפי דרישת העמותה.

הסכמתך לשמירה ושימוש במידע אישי
העמותה עשויה לאסוף מידע אנונימי אשר לא מזהה את המשתמש באופן אישי, ואינו מנוצל למטרות שיווקיות. בדרך כלל, מידע זה נאסף באמצעות "נתוני תעבורה" ועשוי להיות כרוך בשימוש ב-Cookies – עוגיות, וכתובות IP המשמשות לזיהוי מחשבים.

"עוגיות" הן מידע הנשלח מאתר אינטרנט אל מחשב המשתמש לצורך שמירת מידע. העוגיות בדרך כלל אינן מזהות את המשתמש באופן אישי, אלא את המחשב שלו. עוגיות יכולות לשפר את השימוש באינטרנט על ידי שמירת מידע על העדפותיו של המשתמש במסגרת אתר אינטרנט מסוים. המידע שמכילות ה-Cookies נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים שהובילו אותך לאתרים בהם אתה גולש, למשך הזמן שגלשת באתרים, מדורים המעניינים אותך במיוחד ועוד. אם אינך מעוניין בהימצאות ה-Cookies, תוכל לבטל אותן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף, באפשרותך למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע נתון. נטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר, או באתרי אינטרנט אחרים.

העמותה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר.

עצם שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנתן של 'העוגיות' על מחשבך וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל.

בעצם השימוש באתר אתה נותן הסכמתך שהעמותה ו/או ספקיה ישמרו את המידע שמסרת בעת הרישום לשירותים שונים באתר ו/או את המידע שהתקבל בעקבות השימוש שלך באתר, ויעשו בו שימוש בהתאם לתנאי השימוש וע"פ חוק.

ידוע לך, ואתה מסכים, כי העמותה ו/או מי מטעמה תוכל לעשות שימוש במידע האישי ובמידע על הרגלי השימוש שלך, בין היתר, לצרכים הבאים:

העמותה רשאית לפנות אליך, מדי פעם בדואר האלקטרוני או בדרך אחרת (טלפונית, באמצעות הודעות SMS, פקס ו/או בכל טכנולוגיה אחרת אשר עושה שימוש במשלוח פרסומות באמצעות טלפון נייד) ולשלוח אליך מידע אודות פעילויות ושירותים של האגודה, עלוני מידע, עדכונים, ניוזלטרים וכן בקשות לתרומה. אישורך תקנון זה ושימוש על ידך באתר מעיד על הסכמתך המפורשת לקבלת דברי פרסומת מאגודת צער בעלי חיים ו/או מי מטעמה, כמשמעות הסכמה זו בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב -1982 וכן בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981. דברי הפרסומת ישלחו אליך לפי המידע שמסרת לעמותה במהלך הרישום, או שמסרת באופן אחר. דע כי בכל עת תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע על סירובך לקבלת חומרים אלה, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בפנייה אליך, או באמצעות פניה אלינו לדוא"ל office@spca.co.il.

חלק מהשירותים באתר מנוהלים על ידי צדדים שלישיים עבור העמותה. במקרים אלה יועבר לצדי ג' אלה המידע שהסכמת להעביר אלינו. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולמדיניות הפרטיות של האתר.

העמותה מתחייבת לשמור על פרטים אישיים ופרטי אשראי של תורמים ולא להעביר אותם לצד ג'.

אתה רשאי לפנות לעמותה ולבקש לבצע שינוי פרטי חיוב וביטול התרומה תוך 30 יום מיום שנמסרה הודעת התרומה על פי חוק הגנת הצרכן 1981. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, אתה תחויב בעמלה כאמור.

העמותה מתחייבת כלפי המשתתפים לסודיות בקשר לפרטיהם אשר אינם מיועדים לפרסום לרבות פרטי אמצעי תשלום במידה ויועברו להנהלת האתר ופרטי דוא"ל ואולם הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות במקרה של פריצה למסד הנתונים של האתר ושימוש לרעה בפרטים הנמצאים בו ולא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתתף או לכל גורם אחר, במקרה והמידע יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה, במקרה כאמור.

אבטחת מידע
אגודת צער בעלי חיים רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות משתמשיה ועל אבטחת המידע במערכות שאותן היא מפעילה. בהתאם לכך, אגודת צער בעלי חיים מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע, בהתאם לקבוע בתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017.

אתר זה מאובטח בתקן SSL.

עם זאת, אגודת צער בעלי חיים אינה יכולה להבטיח כי יישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט והרמטי שמידע ונתונים אישיים לא ייחשפו, ייאבדו או ייגנבו ממאגרי המידע. לפיכך, אגודת צער בעלי חיים אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, כי השירותים ומערכות המידע המשמשות את האגודה יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי-מורשית למידע ולנתונים המאוחסנים בהם. בעצם השימוש בשירותים, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

אתה מתחייב לדווח לאגודה מיידית בכתב במקרה שבו תגלה שמישהו עשה שימוש במידע אישי שלך בלי הסכמתך.

אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך, או שהתוכן מפר את זכויותיך, הנך מוזמן לפנות אלינו ל: אגודת צער בעלי חיים, רחוב הרצל 159 תל אביב ובכתובת דואר אלקטרוני: office@spca.co.il. בפנייתך עליך לפרט מהי הפגיעה או ההפרה הנטענת, מהו החומר הפוגע או המפר, וכן את פרטייך האישיים לשם יצירת קשר.

חוק הגנת הפרטיות מקנה לכל אדם זכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע, וכן זכות לבקש מבעל מאגר המידע לתקן את המידע או למחקו, אם נמצא שהמידע המוחזק על אותו אדם אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן. על כן, דע כי הנך זכאי לפנות אלינו בבקשה לתיקון או למחיקת המידע הקיים עליך, ככל שהוא אינו מדויק כאמור. בנוסף, ככל שהמידע שנמצא במאגר המידע שלנו משמש לצורך פנייה אישית אליך בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, אשר נקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים בו, הנך זכאי על פי חוק לבקש שהמידע המתייחס אליך ימחק מאותו מאגר. ניתן לערער לבית המשפט השלום על סירוב בעל מאגר המידע למלא בקשה זו.

אגודת צער בעלי חיים שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודות השימוש שלך באתר כולל תוכן השימוש ללא קבלת רשות ממך, אם פעולה זו חיונית כדי: (1) לציית לדרישות משפטיות או למלא אחר צווים שניתנו בהליך משפטי או על-ידי רשות מוסמכת על פי כל דין; (2) לאכוף את תנאי השימוש, במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר, ביצוע או ניסיון לביצוע פעילות הנחזות כמנוגדות לדין באתר או באמצעותו. (3) במקרה בו אגודת צער בעלי חיים מאמינה בתום לב שהפעולה חיונית לצורך ציות לדרישות החוק וכן כדי להגן על זכויותיה או זכויות צד ג', במקרה של טענה, תביעה או דרישה כלפיה ובמקרה בו יתנהלו הליכים משפטיים בינך לבין אגודת צער בעלי חיים.